பிறை கட்டு வரி மின்மயமாக்கல் வேலை செய்கிறது
TENDER RESULTS

ஹிலால் பந்தர்ம வரி மின்மயமாக்கல் டெண்டர் முடிவு

துருக்கிய மாநில ரயில்வே 70 ஐ நிறுவுவதற்கான மென்மையான பணியின் விளைவாக வலுவூட்டப்பட்ட கான்கிரீட் புதுப்பிக்கப்பட்ட பின்னர் சரியான பாதையில் ஹிலால் பண்டர்ம வரி Km: 355 + 73'den நிஃப் பாலம் மற்றும் கி.மீ: 315 + 3'den கெடிஸ் பாலம். பிராந்தியம் [மேலும் ...]

tcdd ஏலம் 1
TENDER நிர்வாகிகள்

டெண்டர் அறிவிப்பு: மின்மயமாக்கல் பணிகள் ஹிலால் பந்தர்மா வரியில் செய்யப்பட உள்ளன

ஹிலால் பந்திர்மா வரியில் மின்மயமாக்கல் பணிகள் செய்யப்படும். டி.ஆர் டைரக்டரேட் ஆஃப் ஸ்டேட் ரெயில்வேஸ் (டி.சி.டி.டி). கி.மீ.யில் பிராந்திய கொள்முதல் மற்றும் பங்கு கட்டுப்பாட்டு சேவை டைரக்டரேட் பிறை-பண்டிர்மா லைன் நிஃப் பாலம்: கி.மீ. [மேலும் ...]

இஸ்மிர்

TCDD 3 மாவட்ட மேலாளர் கோசபே இரைஸ் திரைச்சீலைகள் கட்டுமானம் நிறுவப்பட்டது

டி.சி.டி.டி எக்ஸ்.என்.எம்.எக்ஸ். ரீஜியன் மேலாளர் கோபே விசாரணை சத்தம் திரை கட்டுமானங்கள்: டி.சி.டி.டி எக்ஸ்.என்.எம்.எக்ஸ். ரீஜியன் மேலாளர் செலிம் கோபே, ஐஸ்லி மற்றும் அல்சான்காக்கில் செய்யப்பட வேண்டிய சத்தம் திரை கட்டுமானங்களை ஆய்வு செய்தார். குடிமக்களின் சத்தம் இருக்கும் பகுதிகளில் சத்தம் புகார்களின் ஹிலால்-பந்திர்மா வரி [மேலும் ...]

TENDER RESULTS

TCDD 3. பிராந்திய Hilal-Bandirma வரி திட்டம் பொறியியல் சேவைகள் டெண்டர் திட்டங்கள் சேகரிக்கப்பட்ட

TCDD 3. பிராந்திய ஹிலால்-பந்திர்மா லைன் திட்ட பொறியியல் சேவை டெண்டர் ஏலங்கள் துருக்கிய மாநில ரயில்வே (டிசிடிடி) எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் சேகரிக்கப்பட்டன. பிராந்திய இயக்குநரகம், “ஹிலால் - பந்தர்ம லைன் மெனெமென் - எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் வரி ஆய்வுக்கு இடையில் மனிசா - வரியை உருவாக்க - திட்ட பொறியியல் [மேலும் ...]

XXx Balikesir

TCDD 3. பிராந்திய Hilal-Bandirma வரி திட்டம் பொறியியல் சேவைகள் டெண்டர் திட்டங்கள் சேகரிக்கப்பட்ட

TCDD 3. பிராந்திய ஹிலால்-பந்திர்மா லைன் திட்ட பொறியியல் சேவை டெண்டர் ஏலங்கள் துருக்கிய மாநில ரயில்வே (டிசிடிடி) எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் சேகரிக்கப்பட்டன. பிராந்திய இயக்குநரகம், “ஹிலால் - பந்தர்ம லைன் மெனெமென் - எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் வரி ஆய்வுக்கு இடையில் மனிசா - வரியை உருவாக்க - திட்ட பொறியியல் [மேலும் ...]