லீப் ஆண்டு என்றால் என்ன, அதன் அர்த்தம் என்ன? ஒரு லீப் ஆண்டு எத்தனை ஆண்டுகள்?

லீப் வருடம் என்றால் என்ன?
ஒரு லீப் வருடம் என்றால் என்ன, அது என்ன அர்த்தம் எத்தனை ஆண்டுகள்?

லீப் ஆண்டு என்பது கிரிகோரியன் நாட்காட்டியில் 365 நாட்களுக்குப் பதிலாக 366 நாட்களைக் கொண்ட ஆண்டாகும். இந்த கூடுதல் நாள் (லீப் நாள்) பிப்ரவரி 28 ஐ சாதாரணமாக பிப்ரவரி 29 நாட்களுடன் சேர்ப்பதன் மூலம் பெறப்படுகிறது. நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை செய்யப்படும் இந்த நடைமுறைக்குக் காரணம், சூரியனைச் சுற்றி பூமியின் சுழற்சியின் காலம் (வானியல் ஆண்டு) ஒரே நடுக்கோட்டில் சூரியனின் இரண்டு இடமாற்றங்களுக்கு இடையிலான சராசரி நேரத்தின் (நாள்) சரியான பெருக்கமாக இல்லை. ஒரு வானியல் ஆண்டு தோராயமாக 365,242 நாட்கள் ஆகும், அதே சமயம் ஒரு சாதாரண காலண்டர் ஆண்டு 365 நாட்களைக் கொண்டுள்ளது.

லீப் ஆண்டு முதன்முதலில் ஜூலியன் நாட்காட்டியில் கி.பி 46 இல் பயன்படுத்தப்பட்டது.

ஒரு பொது விதியாக, லீப் ஆண்டுகள் என்பது 4 இன் பெருக்கல் ஆண்டுகள்:

1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048.
இருப்பினும், இந்த விதிக்கு இரண்டு விதிவிலக்குகள் உள்ளன:

1. 100 இன் பெருக்கல் ஆண்டுகள் லீப் ஆண்டுகள் ஆகும், அவை மீதி இல்லாமல் 400 ஆல் மட்டுமே வகுபடும்:

எடுத்துக்காட்டாக, 1600 மற்றும் 2000 ஆண்டுகள் லீப் ஆண்டுகள், ஆனால் 1800 மற்றும் 1900 லீப் ஆண்டுகள் அல்ல.

400ஆல் சரியாக வகுபடும் வருடங்கள் மட்டுமே லீப் வருடங்களாகக் கருதப்படுவதற்குக் காரணம், ஒரு வானியல் ஆண்டு தோராயமாக 365,25 நாட்கள் அல்ல, 365,242 நாட்கள் என்ற பிழையைச் சரிசெய்வதற்காகத்தான்.

2. கணக்கீட்டை இன்னும் துல்லியமாகச் செய்ய, 400 ஆல் வகுபடும் ஆண்டுகள் (4000 ஆல் வகுக்கப்பட்டாலும்) லீப் ஆண்டுகளாகக் கருதப்படுவதில்லை:

எடுத்துக்காட்டாக, 4000, 8000, 12000, 16000, 24000, 32000, 48000, 64000 மற்றும் 96000 ஆகிய ஆண்டுகள் 400 ஆல் வகுபடும், ஆனால் அவை லீப் ஆண்டாகக் கருதப்படாது.

இதே போன்ற விளம்பரங்கள்

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்