போக்குவரத்து அமைச்சில் பணிபுரியும் பல அதிகாரத்துவத்தினர் இரட்டை சம்பளத்தைப் பெறுகின்றனர்

போக்குவரத்து அமைச்சில் பணிபுரியும் பல அதிகாரத்துவத்தினர் இரட்டை சம்பளத்தைப் பெறுகின்றனர்

போக்குவரத்து அமைச்சில் பணிபுரியும் பல அதிகாரத்துவத்தினர் இரட்டை சம்பளத்தைப் பெறுகின்றனர்

போக்குவரத்து அமைச்சில் பணிபுரியும் பல அதிகாரத்துவத்தினர் இரட்டை சம்பளத்தைப் பெறுகின்றனர்

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்