இன்று வரலாற்றில்: 7 டிசம்பர் 1884 ஹிகாஸ் கவர்னரும் தளபதியும்…

7 டிசம்பர் 1884 hicaz கவர்னர் மற்றும் தளபதி
7 டிசம்பர் 1884 hicaz கவர்னர் மற்றும் தளபதி

இன்று வரலாறு
7 டிசம்பர் 1884 ஒஸ்மான் ஹிஜாஸ் ஆளுநரும் தளபதியுமான ஒஸ்மான் நூரி பாஷா தனது புத்தகத்தை சூரியன் செசிரெட்-அரபு மற்றும் ஹிகாஸ் மற்றும் யேமன் இஸ்லா-ஹேட் “என்ற தலைப்பில் சுல்தான் மற்றும் போர்ட்டுக்கு வழங்கினார். வெளிப்புற ஆபத்துகளுக்கு எதிராக ஹிஜாஸ் மற்றும் யேமன் மாகாணங்கள் முக்கியம் என்பதை லெய்ஹா, டமாஸ்கஸ், ஹிஜாஸ் மற்றும் யேமன் ஆகியவை ஷிமென்டிஃபர் மற்றும் தந்தி வரிகளுக்கு இடையில் வலியுறுத்தின.
கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்