இன்று வரலாற்றில்: 26 நவம்பர் 2011 மின்னல் இராணுவக் குழு இன்று

மின்னல் படைகள் குழு தளபதி
மின்னல் படைகள் குழு தளபதி

இன்று வரலாறு
2 நவம்பர் 1918 மின்னல் படைகள் குழு தளபதி முஸ்தபா கெமல் பாஷா, இப்பகுதியில் ரயில்வே உத்தரவுகளை பிறப்பித்தது; தெற்கில் கொன்யா வரையிலான அனைத்து ரயில்வேக்களும் யெல்டிரோம் ஆர்மீஸ் குழுமத்தின் பொறுப்பு மண்டலத்திற்குள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன. திரு. கர்னல் ஃபுவாட் ஜியா பே இந்த வரிசையின் தளபதியாகவும் ஆய்வாளராகவும் நியமிக்கப்பட்டார்.
கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்