அஷோக்ரகஹேசர் - உஷாக் பிரிவு மற்றும் அஃபாய்நகஹைசர் போல் மாற்றம் திட்டத்தின் விளைவாக, ஜே.சி.சி.

அஷோக்ரகஹேசர் - உஷாக் பிரிவு மற்றும் அஃபாய்நகஹைசர் போல் மாற்றம் திட்டத்தின் விளைவாக, ஜே.சி.சி.

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nce 30 Eylül 2015 günü teklifleri toplanan 2014/5219 KİK numaralı Ankara – İzmir Hızlı Tren Projesi kapsamındaki Afyonkarahisar – Uşak (Banaz) Kesimi (Km 194+325 -Km:268+000 Arası) ile Afyonkarahisar Direk Geçişi Altyapı İnşaatı Yapım İşi ihalesinde KİK, Nurol İnşaat – Teyda İnşaat ortak girişiminin ihale sonucu için yaptığı itirazı reddetti. Bu aşamada KİK kararının TCDD’ye ulaşması beklenecek.

Bilindiği gibi daha önce de itirazı KİK tarafından reddedilen Şenbay Madencilik-Aga Enerji ortak girişimi mahkemeye başvurmuş ve Mahkemeyi kazanmıştı. Mahkeme de KİK kararının yürütmesini durdurmuştu. Bu aşamada KİK itirazı esastan incelemeye almış ve mahkeme kararına uygun olarak ortak girişime ön yeterlilik verilmesine karar vermişti. Ancak yaklaşık maliyeti 1.254.624.003 TL olan ihaleyi 878.999.998 TL teklifi ile Doğuş İnşaat – Tekfen İnşaat ortak girişimi kazanmıştı. Teklifler açıldığı için ihale iptal edilebilir. Konu önümüzdeki günlerde netleşecek.

ரயில்வே செய்தி தேடல்

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்