ஜர்னர்மேரி ஏர்ஸூரூமில் பனிச்சரிவு கீழ் இறந்த குடிமகன் குடிமகன்

ஜெர்சர்மேரி எர்சுரமில் பனிச்சரிவின் கீழ் குடிமகனை மீட்டார்: எர்ஸூரம் மாகாண ஜெண்டர்மேரி கட்டளை அணிகள், பலாண்டேக்கன் ஸ்கை சென்டர் கரகாஸ் க்ரீக் பனிச்சரிவின் கீழ் ஒரு குடிமகனைக் காப்பாற்றியது.

எர்ஸூரம் மாகாண ஜெண்டர்மேரி கட்டளை அணிகள், பாலண்டெக்கன் ஸ்கை சென்டர் கராகஸ் ஸ்ட்ரீம் ஒரு குடிமகனை பனிச்சரிவின் கீழ் காப்பாற்றியது. பனி மற்றும் கனமான மூடுபனி காரணமாக ஜனவரி மாதம் உலுடாக், எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் ஜனவரி மற்றும் இரண்டு குடிமக்கள் ஜனவரி மாதம் இழந்தனர். ஜென்டர்மேரி கூறுகள் வாடகைக்கு பனி இயந்திரம் உலுடாசாவை ஒரு குடிமகன் கவிழ்த்தது. எர்சுரம் மாகாணம் ஜெண்டர்மேரி கட்டளை 30 பிப்ரவரி 1 பாலண்டெக்கன் ஸ்கை சென்டர் கராகஸ் க்ரீக்கில், ஒரு குடிமகன் மீட்கப்பட்டார்.

ரயில்வே செய்தி தேடல்