பொதுத்

இன்று வரலாற்றில்: ஜனவரி 9, தேசிய பாதுகாப்பு அமைச்சகம் Tarih

இன்று ஜனவரி மாதம் 29 ம் திகதி தேசிய பாதுகாப்பு அமைச்சு பிரதம அமைச்சரிடம் பிரதம அமைச்சரிடம் தகவல் வெளியிட்டுள்ளது. இரயில் நிலையம் Kırıkkale இராணுவ தொழிற்சாலை மற்றும் பெப்ரவரி மாதம் 9 ம் திகதி வெள்ளிக்கிழமைகளில் நிர்மாணிக்கப்படவுள்ளது. ரே உத்தரவிட்டார்.