பொதுத்

வரலாற்றில் இன்று: செப்டம்பர் 29, செப்டம்பர் 9, 2011. பிராந்திய இயக்குநரகம் திறக்கப்பட்டது.

இன்று வரலாற்றில் 13 செப்டம்பர் 1993 Afyon 7. பிராந்திய இயக்குநரகம் திறக்கப்பட்டது. இதேபோன்ற ரயில்வே சாலை மற்றும் கேபிள் கார் செய்திகள் இன்று வரலாற்றில்: 13 செப்டம்பர் 1993 Afyon 7. பிராந்திய இயக்குநரகம் திறக்கப்பட்டது. 13 / 09 / 2012 13 செப்டம்பர் 1993 ஓபியம் 7. பிராந்திய இயக்குநரகம் திறக்கப்பட்டது. [மேலும் ...]